You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kako do posebnih uvjeta građenja

Sektor razvoja i gradnje

Telefon: 01 6566 764
Soba broj: 101 – I kat

Za ishođenje posebnih uvjeta građenja potrebno je podnijeti pisani zahtjev.

Zahtjev može podnijeti:

– Investitor građevine ili opunomoćeni projektant

Predaja zahtjeva osobno na urudžbeni, soba 109/I kat ili soba 101/I kat

Putem pošte na adresu: VG Vodoopskrba d.o.o., za vodoopskrbu i odvodnju, 10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

Prilog zahtjevu:

Idejni projekt koji treba sadržavati:

– namjenu, opseg i sadržaje građevine,
– kopiju katastarskog plana sa prikazom građevine na parceli

Trajanje procesa za obradu zahtjeva: 15 dana

Podizanje predmeta: nakon što se predmet riješi stranka se putem telefona poziva da ga dođe preuzeti.

Posebne uvjete građenja ne naplaćujemo.