You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kako do posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja

Odgovorna služba

Sektor razvoja i gradnje

Telefon: 01 6566 764
Soba broj: 101 – I kat

 

Posebni uvjeti građenja i uvjeti priključenja izdaju se sukladno člancima 135. do 139. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno člancima 81. do 85. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja podnosi se nadležnom upravnom tijelu putem elektroničkog sustava eKonferencija.