You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fond solidarnosti EU

 

Sanacija šteta i vraćanje u ispravno stanje infrastrukture i pogona vodoopskrbnog sustava Velika Gorica nakon potresa

PROJEKT FINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

 

20. siječanj 2023. godine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u sklopu operacija vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona te osiguravanja preventivne infrastrukture na području pogođenom potresom 28. i 29. prosinca 2020., objavilo je pet javnih poziva.

Svrha Poziva je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture na razinu prije potresa nadoknadom bespovratnih sredstava iz FSEU kroz operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

U sklopu javnog poziva pod nazivom "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama" VG Vodoopskrba d.o.o. je napravila dvije projektne prijave.

Događaji uvjetovani potresnim razaranjima (22. ožujka 2020. potres u Zagrebu; 29. prosinca 2020. potres kod Petrinje), koji su i danas prisutni, rezultirali su djelomičnim narušavanjem kvalitetne opskrbe vodom iz sustava javne vodoopskrbe te potrebom za hitnim poduzimanjem određenih tehničkih mjera sanacija i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže i pojedinih objekata, s ciljem uspostavljanja dugoročno održive i učinkovite opskrbe vodom i odvodnje otpadnih voda na predmetnom području

Prihvaćanjem projektnih prijava po predmetnom pozivu od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava vezano za Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko Moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

 

Vodoopskrbni sustav Velika Gorica

 

Sustav odvodnje Velika Gorica

 

Obavijest o odabiru za financiranje i poziv za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, po obje projektne prijave, zaprimili smo 15. 11. 2022., a potpisivanje Ugovora je bilo 1. 12. 2022.

Na temelju prve projektne prijave potpisan je

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJI SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

za operaciju

Sanacija šteta i vraćanje u tehnički ispravno stanje infrastrukture i pogona vodoopskrbnog sustava Velika Gorica nakon potresa.

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.023

 

Ugovoreni iznos je 1.567.729,88 kn odnosno 208.073,51 EUR.

Ova prijava obuhvatila je nadoknadu sredstava za evidentirane vidljive štete (hitne sanacije nakon potresa) kao i sanaciju klizišta na lokaciji vodospreme Kravarsko.

Druga projektna prijava predana je 27. 05. 2022. pod nazivom operacije Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području VG Vodoopskrba d.o.o.

Na temelju iste potpisan je

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJI SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

za operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području VG Vodoopskrba d.o.o.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.032

Ugovoreni iznos po ovoj prijavi je 7.712.000,00 kn odnosno 1.023.558,30 EUR-a. Ugovor je

 

Po drugoj projektnoj prijavi VG Vodoopskrba d.o.o. u suradnji sa Građevinskim Fakultetom Sveučilišta u Zagrebu je izradila Studijsku analizu - Utvrđivanje visine nastale štete na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području VG Vodoopskrba d.o.o.

Na temelju iste izvršena je prijava po javnom pozivu a obuhvaćeno, pored radova na vraćanju u ispravno radno stanje infrastrukture na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje i izrada projektno tehničke dokumentacije za zamjenu dijela štećenih dionica cjevovoda kao i za zamjenu dijelova magistralnog cjevovoda Turopoljski prsten.

VG Vodoospkrba d.o.o. na ovim stranicama redovito će obavještavati o provdbi pokrenutih operacija.

 

14. ožujak 2023. godine

SANACIJA KLIZIŠTA NA LOKACIJI VODOSPREME KRAVARSKO

U okviru projektne prijave na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pod nazivom Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama nakon potresa prijavljena je i sanacija klizišta na lokaciji vodospreme Kravarsko, općina Kravarsko. Izvršeni su potrebni radovi za izradu dokumentacije, veljača 2021. godine, a osiguranjem financijskih sredstava, nakon provedbe javnog natječaja izabran je i izvršitelj radova. Ugovor o sanaciji klizišta potpisan je krajem 2022. godine te su pokrenuti i radovi.

Obzirom da se radi o ključnom objektu za opskrbu vodom za ljudsku potrošnju Općine Kravarsko i Općine Pokupsko nužno je bilo hitno izrađivanje projektno tehničke dokumentacije sa ciljem sanacije klizišta na lokaciji vodospreme i to: Program istražnih radova, Geotehnički elaborat te izrada Glavnog projekta sanacije klizišta.

Situacija vodospreme s prikazom položaja nestabilne padine

 

Fotografije na lokacija vodospreme Kravarsko s prikazom klizanja terena (prilazni put do objekta i uz sami objekat)

 

Naručena je izrada potrebne tehničke (projaktne) dokumentacije odnosno izrada Glavnog projekta za sanaciju klizišta na predmetnoj lokaciji. Izrađen je Program istražnih radova, Geotehnički elaborat te Glavni projekat sanacije. Dokumentacija je završena u svibnju 2021. godine.

 

Radovi sanacije klizišta na lokaciji vodospreme Kravarsko

 

Radovi se odvijaju bez poteškoća tako da je do kraja veljače izvedeno 82,34% od ugovorenih radova. Potpuni završetak odnosno završna situacija očekuje se u toku mjeseca ožujka što je prije ugovorenog roka. Saniranjem predmetnog klizišta osiguravamo pouzdanu isporuku vodne usluge za korisnika sa područja Općine Kravarsko i Općine Pokupsko.

Ovom operacijom (projektnom prijavom) obuhvaćene su aktivnosti u okviru ovog Poziva kroz više grupa prihvatljivih troškova:

Grupa 1. Hitne mjere sanacije

Grupa 2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Grupa 3. Izvedba radova

Opisanu u tekstu spada pod grupu 2. i grupu 3. prihvatljivih troškova prema Fondu solidarnosti Europske unije. Veliku ulogu u procesu izrade, predavanja projektne prijave kao i provedbe iste imalo je i naše resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na čemu smo im jako zahvalni.

Provedenim aktivnostima vratit ćemo u ispravno stanje oštećene objekte i dijelove vodoopskrbne infrastrukture javnog vodoopskrbnog sustava Velike Gorice te osigurati redovan rad istih u sklopu djelatnosti isporuke vodne usluge.

 

15. svibanj 2023. godine

Aktivnost mjerenja protoka i lociranje kvarova na vodoopskrbnom sustavu Velike Gorice

Vodoopskrbni sustav Velike Gorice čini ukupno 760.483 m, transportnih, opskrbnih i priključnih cjevovoda (glavna mreža u dužini od 670.732 m, priključna mreža u dužini od 89.751 m). Na cijelom sustavu izvedeno  je 10.172 priključna kraka (podatci za 12/2022). Na sustavu je postavljeno 2.720 nadzemnih hidranata te 570 podzemnih, ukupno 3.290 hidranta. Svaki spoj na cjevovod, bilo da se radi o spoju između cijevi, armaturnih i fazonskih komada, priključnog kraka ili hidranta je potencijalno mjesto curenja vode, a svakako potencijalno mjesto oštćenja/kvara nakon seizmičkih događanja koja su nas zadesila u dva navrate, Zagrebački a potom Petrinjski potres.

Potresom od 28. i 29. 12. 2020. godine te serija potresa koja je uslijedila prouzročilo je oštećenja te narušilo funkcionalnu ispravnost na infrastrukturi javnog vodoopskrbnog sustava. Rad sustava je otežan, stalni trend povećanja crpljene količine vode što generira i veliku potrošnju električne energije koja se koristi za rad crpnih postrojenja na vodocrpilištu Velika Gorica. Prisutan je i povećani broj sanacija i puknuća cjevovoda osobito na cjevovodima od PVC materijala.

Na temelju izrađene dokumentacije tj. elaborata Studijska analiza .- Utvrđivanje visine nastale štete na sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području VG Vodoopskrba d.o.o., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, svibanj 2022. napravljena je projektna prijava koja je obuhvatila posebnu aktivnost mjerenja noćnih protoka te lociranje kvarova na vodoospkrbnom sustavu, a zatim nakon toga i aktivnost saniranja točkastih kvarova u cilju Vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

Provedbom javnog natječaja odabran je izvođač te ugovorena vrijednost mjerenje i lociranja kvarova u iznosu od 46.963,07 Eur-a, a mjernim zonama obuhvaćen je cijeli vodoopskrbni sustav. Primjer mjerne zone i mjerenja protoka prikazan je na slici 1.

 

Slika 1. Mjerna zona Kurilovec s prikazom izmjerenog protoka u mjernoj zoni.

 

U prikazanom primjeru za mjernu zonu Kurilovec locirana su 4 kvara tj. lokacije gdje postoji curenje vode na vodoopskrbnim cjevovodima. Locirani kvarovi se označavaju na terenu te izrađuje radni nalog za svako mjesto kvara. Primjer označavanja lokacija kvara dat je na slici 2, a ista pokazuje da su locirana četiri mjesta gdje će trebati izvesti radove sa ciljem popravljanaj oštećenja. Izmjereni noćni protok jeste 7,0 l/s što nije malo obzirom da, teoretski, bi trebao biti blizu nule. Mjerna zona nema objekata koji troše vodu noću, no ako se mjerenjem protoka utvrdi da isti postoji praktički radi se o klasičnom curenju odnosno o gubitku vode. Kada se radi o curenju od 1 l/s tada za jedan sat gubimo 3.600 litara odnosno 3,6 m3 vode, a u toku 24 sata ispada da sutav gubi 86.400 litara vode.

 

Slika 2. Locirana i označena mjesta curenja vode (kvara), u ovom primjeru 4 lokacije.

 

Slika 3 prikazuje samo označavanje lokacije kvara na terenu /prikaz tri lokacije). Po ovim oznakama, a uz kreiranu dokmentaciju, (izvješće o lokacioji kvara, radne naloge za sanaciju) slijedi izvođenje samih radova sanacije oštećenja.

Slika 3. Primjer označavanja mjesta kvara na terenu.

 

Nakon provedene aktivnosti mjerenja noćnih protoka i lociranja kvarova osigurali smo financiranje slijedećeg potrebnog koraka a to je izvođenje sanacija označenih oštećenja na sustavu. Za navedeno je proveden javni natječaj i odabran izvođač, a vrijednost ugovorenog posla je 215.807,29 EUR-a.

Rok završetka saniranja kvarova je 15. 06. 2023. godine. Nadamo se da ćemo, uz veliki angažman odabranih izvođača, uspjeti sanirati sva evidentirana oštećenja. Završetkom navedenih radova očekujemo znatno smanjenje curenja odnosno gubitaka vode što će povući i smanjenje potrošnje električne energije koja je jedan od najvećih troškova u isporuci vodne usluge.

Sve navedeno osigurano je financiranjem iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 

05. lipanj 2023. godine

Aktivnost i lociranja oštećenja na kanalizacijskog mreži sustava odvodnje Velike Gorice

Sličnim principom izvršen je pregled, snimanje kamerom kanalizacijske mreže odnosno sustava odvodnje te čišćenje i ispiranje cjevovoda. Aktivnosti se još provode, a provedbom javnog natječaja i odabirom izvođača ugovorena vrijednost posla je 265.447,08 Eur-a. Slijedeće slike prikazuju snimanja i pregled kanalizacijske mreže sustava javne odvodnje Velika Gorica.

 

Slika 4. Pregled i čišćenje kanalizacijske mreže

 

Također, kao i za vodoopskrbni sustav, predviđena je i aktivnost saniranja utvrđenih oštećenja na cijevima kanalizacijskog sustave. Projektnom prijavom prihvaćeno kao prihvatljivi troškovi te je po provedbi javnog natječaja odabran izvođač. Vrijednost potpisanog ugovora je 112.681,66 EUR-a.

Rok završetka saniranja kvarova na vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj mreži je 15. 06. 2023. godine. Vjerujemo da će, uz veliki angažman odabranih izvođača, radovi biti završeni do planiranog roka. Završetkom navedenih radova očekujemo znatno smanjenje curenja odnosno gubitaka vode što će rezultirati i smanjenjem potrošnje električne energije koja je jedan od najvećih pojedinačnih troškova u isporuci vodne usluge.

Sve navedeno osigurano je financiranjem iz Fonda solidarnosti Europske unije i uz veliku pomoć Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

 

PROJEKT FINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE