Priprema se novi EU projekt Aglomeracija Mala Buna

Iz VG Vodoopskrbe najavljuju kako počinje priprema novog EU projekta Aglomeracija Mala Buna kojim se predviđa izgradnja sustava fekalne odvodnje u naseljima Mala Buna, Velika Buna, Ključić Brdo, Kozjača, Šiljakovina, Podvornica, Pustike, Barbarići Kravarski, Kravarsko, Novo Brdo i Žitkovčica.
Na navedenom području ne postoji izgrađeni sustav javne odvodnje već je odvodnja otpadnih voda riješena putem induvidualnih sabirnih ili septičkih jama te nerijetko dolazi do ispuštanja otpadnih voda u obližnje vodotoke. Navedeno loše stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uzrokuje nedostatne higijensko-sanitarne uvjete života stanovništva te isto predstavlja prijetnju onečišćenju površinskih i podzemnih voda. Velik problem predstavlja i neugodan miris koji postaje izraženiji tijekom ljetnih mjeseci, a s kojim su naročito suočeni stanovnici Male Bune.

Iz navedenog proizlazi da je otpadne vode na ovom području nužno adekvatno zbrinuti odnosno uspostaviti javni sustav odvodnje. U tu svrhu izrađena je Prethodna studija isplativosti aglomeracije Mala Buna prema kojoj bi aglomeracija obuhvatila oko 3 300 ekvivalent stanovnika te je za istu predviđena izgradnja 42 km gravitacijskih cjevovoda, 15 km tlačnih cjevovoda i 32 crpne stanice. Predviđa se da će ukupni investicijski troškovi za ovaj projekt iznositi približno 70 milijuna kuna.
U ovoj godini Hrvatske vode i VG Vodoopskrba u suradnji s Gradom Velika Gorica osigurali su financijska sredstva za izradu Studije izvedivosti i Studije utjecaja na okoliš, a nakon čega će uslijediti daljnje aktivnosti na pripremi i apliciranju sredstava iz EU fondova za realizaciju ovog projekta.
Važnost ovog projekta leži u činjenici da će se njegovom realizacijom spriječiti zagađivanje površinskih i podzemnih voda te podignuti kvaliteta života stanovnicima navedenih područja – istaknuo je direktor VG Vodoopskrbe g. Stjepan Rak.