Zakoni, Uredbe, Odluke i Zaključci

ZAKONI
– Zakon o vodama (NN 14/14)
– Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 154/14)
– Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 64/14)
– Zakon o javnoj nabavi (NN 13/14)
– Zakon o zaštiti na radu (NN 154/14)
– Zakon o zaštiti potrošača (NN 110/15)
– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

UREDBE
– Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 10/14)
– Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 151/13)
– Uredba o uslužnim područjima – 29.05.2014.-trenutno u mirovanju

ODLUKE I ZAKLJUČCI GRADA VELIKE GORICE
– Odluka o visini naknade za razvoj – 01.01.2016.
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice (PDF)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Grad Velika Gorica (PDF)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Orle (PDF)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Pokupsko (PDF)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Kravarsko (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice (PDF)

Klikom na donji link kliknite “pretraživanje” te pod “pojam” upišite željeni naziv propisa.

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx