Struktura djelatnosti

1. Sektor vodoopskrbe

Sektor Vodoopskrbe organizacijska je cjelina trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica, čija je osnovna djelatnost javna vodoopskrba, što uključuje:
a) crpljenje i distribuciju vode
b) kontrolu zdravstvene ispravnosti vode
c) izradu priključaka
d) održavanje sustava vodovodne i hidrantske mreže
e) očitanje potrošnje vode.
Vodoopskrbni sustav Velika Gorica zasniva se na crpilištu “Velika Gorica” kapaciteta 903 l/s. Korištenje vode iz crpilišta javnu vodoopskrbu određuje vodopravnom dozvolom u ukupnoj količini Qmax = 858 l/s. Crpilište se sastoji od 5 bunara (+ jedan pomoćni) iz kojih se osigurava zdravstveno ispravna voda za Grad Veliku Goricu, općine Pokupsko, Kravarsko i Orle te dijelom Grad Zagreb što zahtijeva mjesečno “dizanje” oko 1.000.000 m3 vode. Sustav postrojenja od 5 crpki u stalnom radu ima 2 crpke i radi 24 sata na dan te predstavlja “srce” čitavog sustava vodoopskrbe Velike Gorice i navedenih Općina.
Voda se distribuira do krajnjih korisnika sustavom vodovodne mreže u dužini od oko 650 km.
Kontrola zdravstvene ispravnosti vode obavlja se djelomično internim laboratorijem, a potpuno u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo. Na sustav javnog vodovoda priključeno je oko 50.000 stanovnika od cca 70.000 po popisu iz 2011. godine.
Sektor je organiziran u službe kako slijedi:
– služba crpljenja,
– laboratorij,
– služba mreža,
– odjel kontrole gubitaka vode,
– služba priključaka,
– služba očitanja

2. Sektor odvodnje i pročišćavanja

Na području grada Velike Gorice usvojen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, što znači da se otpadne sanitarno tehničke vode odvode i pročišćavaju zasebnim sustavom, a otpadne oborinske vode odvode do prijemnika zasebnim sustavom. Sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih sanitarno tehničkih voda sastoji se od gravitacijskih i tlačnih kolektora, primarne i sekundarne kanalizacijske mreže, precrpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sastavni je dio sustavne javne odvodnje grada Velike Gorice i okolnih naselja. Smješten je istočno od grada Velike Gorice, uz jezero Čiče. Klasičan mehaničko-biološki uređaj s aktivnim muljem pušten je u rad 1973. godine. Dograđivan je kroz razdoblje od 15 godina u tri faze i ima kapacitet 35 000 ES.
Sektor je organiziran u službe kako slijedi:
– služba pročišćavanja otpadnih voda,
– služba mreže odvodnje,
– služba priključaka

3. Sektor razvoja i gradnje

Sektor obavlja poslove pripreme i realizacije plana financiranja projektiranja i izgradnje vodno komunalnih građevina za tekuću godinu. Nadalje, koordinira izradu projektne i natječajne dokumentacije za provedbu redovnih projekata, te provodi nadzor izgradnje redovnih investicija. U sklopu Sektora pripremaju se i sklapaju ugovori o priključenju na vodoopskrbni i odvodni sustav grada Velike Gorice, te obavljaju geodetski poslovi u smislu praćenja katastra instalacija.
Sektor je organiziran u službe kako slijedi:
– služba razvoja,
– služba gradnje,
– služba priključenja

4. Sektor logistike

1. Pravno-kadrovska i opća služba
2. Financijsko-računovodstvena služba
3. Služba nabave
4. Služba prodaje
5. Služba informatike
6. Služba održavanja strojeva i vozila
7. Služba kontrolinga i planiranja

5. Odjel za pripremu EU projekata

Odjel provodi sve potrebne  zadaće  vezane uz pripremu projekata sufinanciranih iz EU fondova:
•    praćenje objava natječaja za projektiranje i građenje komunalne infrastrukture financirane sredstvima EU
•    priprema i koordinacija EU projekata
•    koordinacija rada na ishođenju potrebnih akata za građenje
•    koordinacija rada na izradi potrebne studijske i projektne dokumentacije
•    koordinacija rada na rješavanju imovinsko pravnih poslova
•    sudjelovanje na izradi natječajne dokumentacije za projektiranje i građenje komunalne infrastrukture financirane sredstvima EU
•    sudjelovanje na izradi ugovora vezanih za projektiranje i građenje komunalne infrastrukture financirane sredstvima EU