You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zakoni, Uredbe, Odluke, Zaključci i Interni akti

ZAKONI
– Zakon o vodnim uslugama
– Zakon o vodama
– Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
– Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
– Zakon o javnoj nabavi
– Zakon o zaštiti na radu
– Zakon o zaštiti potrošača
– Zakon o pravu na pristup informacijama
– Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

UREDBE
– Uredba o visini naknade za korištenje voda
– Uredba o visini naknade za zaštitu voda
– Uredba o uslužnim područjima – 29.05.2014.-trenutno u mirovanju
– Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR)

ODLUKE I ZAKLJUČCI GRADA VELIKE GORICE
– Odluka o visini naknade za razvoj – 01.01.2016.
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice (PDF)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Grad Velika Gorica (PDF)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Orle (PDF)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Pokupsko (PDF)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Općina Kravarsko (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o subvencioniranju dijela troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice (PDF)
Zaključak o davanju suglasnost trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. na Odluku o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga – 2014. godina (PDF)
Zaključak o davanju suglasnost trgovačkom društvu VG Vodoopskrba d.o.o. na Odluku o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga – 2011. godina (PDF)

Klikom na donji link kliknite “pretraživanje” te pod “pojam” upišite željeni naziv propisa.

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

INTERNI AKTI DRUŠTVA
Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada nastalog u procesu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Velike Gorice (PDF)
Operativni plan za provedbu mjera u slučaju iznenadnog zagađenja (PDF)
Pravilnik o radu i održavanju objekata za odvodnju otpadnih i oborinskih voda grada Velike Gorice (PDF)
Pravilnik o radu i održavanju uređaja za obradu otpadnih voda grada Velike Gorice (PDF)